Asuntokaupassa myyjä vastaa paitsi antamistaan myös antamatta jättämistään tiedoista (tapausesimerkki)

Myyjän on annettava ostajalle kaikki asuntoa koskevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen. Myyjän vastuu ulottuu myös kiinteistönvälittäjän asunnosta antamiin (tai antamatta jättämiin) tietoihin Rivitalossa oli tehty kaksi vuotta ennen asuntokauppaa laajoja homeiden ja mikrobien saastuttamien rakenteiden korjauksia. Korjaukset eivät kuitenkaan onnistuneet vaan asunnon myynnin jälkeen huoneistossa todettiin vakava sisäilmaongelma. Myyjä tai asunnon myynnin välittänyt kiinteistönvälittäjä […]

Myyjän on annettava ostajalle kaikki asuntoa koskevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen. Myyjän vastuu ulottuu myös kiinteistönvälittäjän asunnosta antamiin (tai antamatta jättämiin) tietoihin

Rivitalossa oli tehty kaksi vuotta ennen asuntokauppaa laajoja homeiden ja mikrobien saastuttamien rakenteiden korjauksia. Korjaukset eivät kuitenkaan onnistuneet vaan asunnon myynnin jälkeen huoneistossa todettiin vakava sisäilmaongelma. Myyjä tai asunnon myynnin välittänyt kiinteistönvälittäjä eivät olleet kertoneet ostajille tehdyistä epäonnistuneista korjauksista tai eivätkä olleet luovuttaneet niistä tehtyjä raportteja ostajille ennen kaupantekoa. Sekä myyjä että kiinteistönvälittäjä olivat toimineet kaupassa virheellisesti.

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan kyseessä on tiedonantovirhe, jos asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan tai myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon.

Myyjä vastaa sekä antamistaan tiedoista, tiedon antamatta jättämisestä sekä siitä, jos asuntokaupan välittänyt kiinteistönvälittäjä jättää kertomatta asuntoa koskevan merkityksellisen tiedon ostajalle.

Mikäli tietojen antamatta jättäminen on tahallista, voivat sekä myyjä että välittäjä syyllistyä rikoslain 36 luvussä rangaistavaksi säädettyyn petokseen.

Tässä tapauksessa home- ja mikrobiongelmia oli pyritty korjaamaan, mutta korjaustoimet olivat epäonnistuneet. Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

Myös terveydensuojelulain 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Koska sisäilmaongelmaa ei tehdyissä aikaisemmissa korjauksissa saatu poistettua, asunnossa oli sekä asuntokauppalain ja terveydensuojelulain mukainen virhe. Rakentamista tai virheiden korjaamista ei oltu suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti tai huolellisesti eikä asunto vastannut myöskään sitä, mitä voidaan katsoa sovitun (asunto oli myyty hyväkuntoisena).

Koska mikrobivauriota ei ole saatu poistettua, tehdyssä korjaustyössä ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslakia asetuksineen. Asunnon alapohjan rakenteita ja mikrobien saatutttamaa maapohjaa oli pyritty korjaamaan desinfioimalla. Ongelman syitä ei kuitenkaan oltu pystytty poistamaan, jolloin korjaus oli ollut turha.

Myyjä oli ennen kaupantekoa tietoisesti jättänyt kertomatta todetuista sisäilmaongelmista ja tehdyistä korjauksista, jotka olivat osoittautuneet turhiksi. Siksi myyjä vastaa asuntokauppalain mukaisesta tiedonantovirheestä sekä siitä, ettei asunto ollut sopimuksenmukainen. Myyjällä on oikeus paitsi hinnanalennukseen myös vahingonkorvaukseen asunnon virheen vuoksi kärsimistään vahingoista.