Välitysliike vastaa antamistaan ja antamatta jättämistään tiedoista asunnon tai kiinteistön ostajalle

Toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliikkeen on korvattava se määrä, jonka ostaja on maksanut kohteesta liikaa välitysliikkeen virheen vuoksi. Välityslain 7 §:n 1 momentin mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Lain […]

Toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliikkeen on korvattava se määrä, jonka ostaja on maksanut kohteesta liikaa välitysliikkeen virheen vuoksi.

Välityslain 7 §:n 1 momentin mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut.

Lain 9 §:n 2 momentin mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat 9 §:ssä tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on lain 11 §:n mukaan varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Välitysliikkeen on lain 10 §:n mukaan ennen kaupan päättämistä esitettävä kiinteistöstä mm. asiakirjat, jotka osoittavat kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja rasitteet sekä kiinteistön käyttöä koskevat rajoitukset.

Välitysliikkeen tiedonantovelvollisuutta ei ole rajattu koskemaan vain kaupan kohteen ominaisuuksia. Välitysliikkeellä on myös ostajalle annettavia tietoja koskeva selonottovelvollisuus. Välitysliikkeen on tiedot saadakseen tutustuttava kohteeseen ja hankittava tietoja ulkopuolisilta tahoilta. Jos tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on ilmoitettava vastapuolelle, ettei tietoa ole voitu tarkistaa. Tällaisia ovat tiedot esim. kaupan kohteessa tehtyjen korjausten ajankohdista ja ilmoitus tietojen tarkistamattomuudesta tulee välityslain esitöiden mukaan tehdä esimerkiksi myyntiesitteessä niin näkyvästi, ettei se voi jäädä huomaamatta, mikäli ostaja perehtyy kyseiseen esitteen kohtaan.

Välityslain 14 §:n mukaan toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliikkeen on korvattava se määrä, jonka ostaja on maksanut kohteesta ”liikaa” välitysliikkeen virheen vuoksi. Ratkaisussa KKO 2001:121 kiinteistönvälittäjän virheestä aiheutuneeksi vahingoksi katsottiin se määrä, jonka verran ostajien asunnosta maksama kauppahinta oli ollut asunnon arvoa suurempi.

Asiakirjat ja muu selvitys on annettava niin hyvissä ajoin, että ostajalle jää kohtuullinen aika tutustua asiakirjoista ilmeneviin tietoihin. Hyvä välitystapa edellyttää, että välitysliike tarvittaessa myös selittää ostajalle asiakirjoista ilmenevien keskeisten seikkojen merkityksen.

Monessa tapauksessa välittäjä ei ole antanut ostajalle kaikkia tietoja esimerkiksi taloyhtiössä tehdyistä korjauksista tai tulevista korjaustarpeista. Tiedot on voitu antaa myös niin myöhään, ettei ostajalla ole ollut mahdollisuutta tietoihin perehtyä. Pahimmillaan välittäjä on voinut lopulliseen kauppakirjaa vasta ennen kaupantekoa lisätä tietoja, jotka välittäjän olisi pitänyt ilmoittaa ostajalle ennen kaupantekoa. Kyse voi olla jopa petoksellisesta toiminnasta.

Monessa tapauksessa välittäjä vastaa yhteisvastuullisesti myyjän kanssa antamatta jätetyistä tiedoista. Myös hyvä välitystapaa koskevissa ohjeissa on lukuisia välittäjän vastuuseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä.