Perätön lausuma kiinteistökauppariidassa


Korjauskustannusten määrän arvio ei voi perustua esimerkiksi sellaiselle laskelmalle, jolla mikään alueella toimiva alan ammattilainen ei ole valmis hoitamaan korjauksia. Mikäli todistaja antaa valheellisen tiedon korjauskustannusten määrästä, voidaan lausumaa arvioida perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevien säännösten nojalla.


Rikoslain 15 luvussa säännellään rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan. Oikeudenkäytön asianmukaisuus on laillisesti toimivalle yhteiskunnalle välttämätön edellytys, kuten myös lain esitöissä on tuotu ilmi. Tuomioistuimen on voitava oikeusvaltiossa perustaa ratkaisunsa tosiasioihin tulematta harhaan johdetuksi. Oikeudenkäyttöä turvaavat säännökset turvaavat omalta osaltaan oikeusvaltion toimivuutta ja samalla myös kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan.

Rikoslain 15 luvun 1 § koskee perätöntä lausumaa tuomioistuimessa ja 3 § sen törkeää tekomuotoa. Perätön lausuma edellyttää tahallisuutta, lukuun ottamatta 4 §:ää, joka koskee tuottamuksellista perätöntä lausumaa. Jos todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa tai muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan,tuomitaan hänet perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Törkeän perättömän lausuman rangaistusasteikko on puolestaan neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen.


Totuudenvastaisuus tai seikkojen salaaminen

Henkilö voi syyllistyä perättömään lausumaan kertomalla asioista totuudenvastaisesti tai salaamalla sellaisia seikkoja, joilla käsiteltävänä olevassa asiassa olisi merkitystä. Lausuma on perätön myös tilanteessa, jossa se poikkeaa totuudesta vain osittain. Lausumasta voi joko puuttua jokin seikka, tai siihen voi olla lisätty jotain totuudenvastaista. Kyse voi olla esimerkiksi liioittelusta.

Annetut väärät tiedot tai tietojen salaaminen edellyttävät merkityksellisyyttä, jotta rangaistusvastuu toteutuu. Toisinaan merkityksellisyys on helposti havaittavissa. Joskus, kuten erityisesti tietojen salaamisen kohdalla, joudutaan puolestaan pohtimaan, olisiko oikean tiedon antamisella ollut vaikutusta kyseisessä asiassa. Rangaistusvastuun toteutumiseen ei kuitenkaan vaikuta se, kumpi osapuolista jutun lopulta voittaa. Henkilö voidaan tuomita perättömästä lausunnosta tuomioistuimessa, vaikka hänen valheellinen lausuntonsa tukee osapuolta, joka häviää asian oikeudessa.


Todistelu kiinteistökauppariidoissa

Kiinteistökauppariitoja koskevissa rakennusteknisissä todisteluissa näkemykset virheestä, sen korjaustavasta ja korjauskustannusten määrästä saattavat vaihdella useiden eri rakennusalan asiantuntijoiden kesken. Todistelulla esitetty näyttö on hyvin oleellista ratkaisujen lopputuloksen kannalta. Osapuolten hankkimat todistajat, jotka ovat rakennusalan ammattilaisia, saattavatkin antaa täysin erilaisia näkemyksiä esimerkiksi kiinteistön korjaustarpeesta ja korjauskustannuksista, joista myyjän on katsottu olevan vastuussa.


Valheellisen tiedon antaminen korjauskustannusten määrästä

Mikäli todistaja antaa valheellisen tiedon korjauskustannusten määrästä, voidaan lausumaa arvioida perätöntä lausumaa tuomioistuimessa koskevien säännösten nojalla. Kiinteistön korjauskustannusten suuruus on useinselvästi merkityksellinen seikka kiinteistökauppariitaa koskevassa asiassa. Se vaikuttaa koko asian lopputulokseen, mahdollisiin seuraamuksiin ja lopulta erityisesti osapuolten talouteen.

Mikäli todistaja arvioi korjauskustannukset tietyn suuruisiksi, mutta tietää niiden olevan todellisuudessa esimerkiksi selvästi riittämättömiä, hän voi syyllistyä perättömään lausumaan tuomioistuimessa, tai jopa sen törkeään tekomuotoon. Jos arvio on puolestaan puutteellinen perustuen todistajan huolimattomuuteen, kyseeseen voi tulla tuottamuksellinen perätön lausuma.

Korjauskustannusten määrän arvio ei voi perustua esimerkiksi sellaiselle laskemalle, jolla mikään alueella toimiva alan ammattilainen ei ole valmis hoitamaan korjauksia. Korjauskustannusten määrää ei voida myöskään ylimitoittaa siten, että sillä pyritään kattamaan asiaan kuulumattomia kiinteistön parannuksia. Todistajien lausunnot kiinteistökauppariidoissa ovat usein tärkeitä, eivätkä todistajat joudu lausunnoistaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, kunhan he vain pysyvät totuudessa.