Maankäyttösopimus, kaavoitus ja pakkolunastus | Espoo, Turku, Helsinki

Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 12 a luku).

Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Käytännössä maankäyttösopimuksessa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta maksaa maankäyttösopimusmaksua korvauksena asemakaavan tuomasta hyödystä sekä tehdään omistamistasi tulevan asemakaavan puisto- ja katualueista esisopimus. Lopulliset kiinteistökaupat näistä alueista kunnan kanssa tehdään vasta kaavoituksen päätyttyä.

Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Jos kaava ei tule voimaan, jo tehty maankäyttösopimus raukeaa.

Kiinteistölakimieheltä saat apua ja tukea kaikissa maankäyttösopimukseen, kaavoitukseen ja maan lunastukseen tai pakkolunastukseen liittyvissä asioissa Turussa, Helsingissä, Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla.

Maankäyttösopimuksesta saa neuvotella 

Asemakaavoituksen edetessä kunta aloittaa maankäyttösopimusneuvottelut niiden maanomistajien kanssa, jotka saavat asemakaavasta merkittävää hyötyä. Merkittävää hyötyä ei voida katsoa syntyvän asuntorakentamisessa alle 500 kerrosneliömetrin rakennusoikeudesta tai sen lisäyksestä. Kunta voi määritellä tätä suuremman merkittävän hyödyn rajan, esimerkiksi Espoossa sopimuskynnys on vuonna 2015 vahvitettujen Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteiden mukaan on 250 000 euroa (lataa pdf). 

Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta, kunta voi periä maanomistajalta asemakaavan mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista (kehittämiskorvaus).  Kunta voi myös vaatia kiinteistösi pakkolunastusta, jos sopimusta ei synny.

Maankäyttösopimuksella merkittävää hyötyä kaavasta saava maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle maankäyttösopimusmaksuna 40 - 60 % kaavan tuomasta arvonnoususta. Maksut vaihtelevat kuitenkin kunnittain ja asiantuntevasti neuvottelemalla voit saavuttaa merkittävää hyötyä niihin maanomistajiin verrattuna, jotka hyväksyvät heille tarjotun sopimuksen sellaisenaan tai vain vähin muutoksin.

Ota yhteyttä »

Älä luovuta omaisuuttasi kunnalle alihintaan!

Maankäyttösopimuksen yhteydessä tehtävällä kiinteistökaupan esisopimuksella kunta hankkii tulevan asemakaavan yleiset alueet ja puistot omistukseensa mahdollisimman edullisesti, yleensä raakamaan hinnalla. Pahimmassa tapauksessa saatat luovuttaa omaisuuttasi kunnalle murto-osalla sen oikeasta arvosta.

Jokaisen kaava-alueen maanomistajan kanssa ei edes tehdä maankäyttösopimusta. Kaavan tultua voimaan, kuntasi tarjoaa näille maanomistajille jopa huomattavasti paremman hinnan samoista yleisistä alueista, kaduista ja puistoista. Neuvottelu yleisten alueiden hinnasta kannattaakin hoitaa neuvotteluihin perehtyneen asiantuntijan avustuksella.

Jos kuntasi ottaa Sinuun yhteyttä ja esittää maankäyttösopimusneuvotteluja tai ostotarjouksen kiinteistöstäsi, Sinun kannattaa olla yhteydessä Kiinteistölakimieheen heti neuvottelujen alkuvaiheessa mahdollisimman hyvän sopimuksen ja hinnan saamiseksi omistamistasi maa-alueista. 

Jos et neuvottelujen jälkeen edelleenkään hyväksy ostotarjousta tai maankäyttösopimusta, voit hankkia käyvän hinnan mukaisen korvauksen kiinteistöllesi maanmittauslaitoksen lunastustoimituksessa. Lunastustoimikunnan päätöksestä voit edelleen valittaa maaoikeuteen, jos et ole päätökseen tyytyväinen. Useimmissa tapauksessa kunta määrätään korvaamaan myös Sinulle aiheutuneet lakimieskulut.

Kaikissa tapauksissa, kun haluat saada kiinteistöstäsi parhaan mahdollisen kauppahinnan, Sinun kannattaa olla yhteydessä Kiinteistölakimieheen. Avustamme kaikissa maankäyttösopimuksiin ja kiinteistöjen lunastuksiin liittyvissä asioissa sekä maanmittauslaitoksessa että maaoikeudessa useiden vuosien ja lukuisten juttujen kokemuksella.

Maankäyttösopimusten ja lunastusasioiden erityisosaaja palveluksessanne

Kiinteistölakimies Henri Alisen työkokemus Espoon kaupungin kiinteistölakimiehenä vuosina 2010-2016 erityisesti maankäyttösopimusneuvotteluista, lunastustoimituksista, etuostoasioista ja kaavoituksesta on käytettävissänne Espoossa, koko pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Osaamista hänelle on kertynyt lukuisten lunastustoimitusten sekä niistä tehtyjen valitusten hoitamisesta yli kymmenen vuoden ajalta.

Kunnan tarjotessa Sinulle maankäyttösopimusta ja sopimusta alueen luovuttamisesta tai tarjouksen kiinteistöstäsi, ota yhteyttä! Neuvottelemme kiinteistöstäsi tai sen osasta parhaan mahdollisen hinnan tai Sinulle parhaan maansopimuksen. Mikäli sopimuksista ja korvauksista ei päästä kunnan kanssa yhteisymmärrykseen, asiantuntemuksemme lunastustoimituksista ja niistä tehtyjen valitusten käsittelystä maaoikeudessa auttaa Sinua pääsemään parhaan mahdolliseen taloudellisen lopputulokseen asiassasi. 

Oikeanlaisen maankäyttösopimuksen tekemällä voi saada paremman hinnan lunastustoimituksessa.