Asunto- ja kiinteistökaupan riidat rakennusvirheistä, kosteusvaurioista, homeiden ja kreosootin haitoista työllistävät lakimiehiä ja tuomioistuimia. Ongelmataloista aiheutuu terveydellisesti merkittäviä seuraamuksia haitta-aineista sairastuneille, pahimmassa tapauksessa unelma-asunto osoittautuu purkukuntoiseksi. Myyjän lisäksi vastuuseen voi joutua myös asuntoa myynyt välittäjä. Suunnittelimme yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa täsmäkoulutuksen, jonka tavoitteena on tarjota asuntokaupan ammattilaisille; juristeille, tutkijoille, välittäjille ja rakentamisen ammattilaisille tietoa ja taitoa arvioida ja ratkoa asuntokaupan ongelmatilanteita. Koulutuspaikat Tampere ja Lahti.

Kiinteistölakimieskoulutus (10 op)

Kiinteistölakimieskoulutus

Asuntokaupan ongelmien lisääntyessä kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneiden lakimiesten ja tutkijoiden tarve kasvaa. Milloin asuntokaupassa on oikeudellinen virhe homeiden, mikrobien tai muiden haitta-aineiden aiheuttaman altistuksen vuoksi? Milloin virheestä vastaa myös välittäjä? Nämä ovat kysymyksiä, jotka riitoja ratkovien lakimiesten lisäksi voivat kiinnostaa kiinteistönvälittäjiä, asuntojen terveyshaittoja tutkivia asiantuntijoita ja rakennusalan ammattilaisia.

Kenelle?

Kiinteistölakimieskoulutus on suunniteltu täydentäväksi koulutukseksi asuntokaupan virheitä työkseen ratkoville juristeille, kiinteistönvälitystehtäviä hoitaville välittäjille sekä kuntotarkastuksia ja kuntotutkimuksia tekeville asiantuntijoille ja rakennusalan ammattilaisille. Koulutuksen tavoite on saavuttaa kyky tunnistaa oikeudellinen virhe, ymmärtää virheen seuraamukset ja toimia sen mukaisesti.

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat lisätietoa nykyisin hyvin ajankohtaisista asuntojen sisäilmaongelmista. Milloin homeista, mikrobeista ja kreosootista syntyy terveyshaitta, joiden vuoksi ajaudutaan mittaviin ja kalliisiin oikeudenkäynteihin tai voitaisiinko riita ratkaista pienemmin kustannuksin tuomioistuinsovittelussa? Miten terveyshaittojen syntyminen voitaisiin rakentamisessa välttää ja miten virhe pitää korjata siten, että terveyshaitta poistuu? Mitä juridisia seuraamuksia homeista ja mikrobeista voi aiheutua, miten korvausvaatimus tehdään ja miten siihen vastataan? 

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus tarjoaa syventävää tietoa rakennusvirheistä ja virheiden tutkimisesta, laatuvirheisiin liittyvästä juridiikasta ja oikeuskäytännöstä sekä ostajan, myyjän ja välittäjän vastuista kiinteistö- ja asuntokaupassa. 

Milloin asuinkiinteistössä on oikeudellisesti merkityksellinen laatuvirhe? Ennen juridisiin toimiin ryhtymistä on selvitettävä, aiheuttavatko rakennuksessa tutkitut homeet, mikrobit tai kreosootti terveyshaittaa. Kokeneet rakennusterveysasiantuntijat Raimo Lajunen ja Hannele Rämö kertovat, miten rakennuksia tutkitaan ja milloin rakennusvirheet; homeet, mikrobit ja kreosootti aiheuttavat asukkaille terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan.

Todettu terveyshaitta on laatuvirhe, josta ostajan on reklamoitava myyjää. 

Hinnanalennusta tai kaupan purkua vaadittaessa on ensin tutkittava virheen laajuus, merkitys ja korjaustapa sekä laskettava korjauskustannukset. Myös myyjän on oikeudellisesti järkevää selvittää virheen merkitys ja vaikutuksellisuus, jotta hän voi ottaa kantaa ostajan tekemiin vaatimuksiin. 

Ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet kiinteistökaupassa, välittäjän vastuu, hometalojen vauriomekanismit, juridiikka ja oikeuskäytäntö, virheen hinnoittelu, reklamointi, haastehakemuksen laatiminen, haasteeseen vastaaminen, oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu ovat kurssilla opiskeltavia asioita: milloin kiinteistön laatuvirhe oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun ja miten palautettava kauppahinta tai vahingonkorvaus lasketaan?

Osallistujat saavat kurssin alussa hoitaakseen kuvitteellisen hometaloriidan, josta tulee laatia haastehakemus vastauksineen.  Kanteen ja vastauksen menestymistä ja riidan ratkaisua arvioidaan kurssin lopuksi pidettävässä palautekeskustelussa ja verkkotapaamisessa. 

Luennoitsijoina toimivat kokeneet kiinteistölakimiehet Henri Alinen ja Jaana Peltola, hometalojen juridiikkaan erikoistunut tohtori Esa Kyllästinen sekä riitoja työkseen ratkova käräjäoikeuden tuomari Risto Hiltunen

Koulutus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Kiinteistölakimies Suomi Oy:n kanssa. Lisätietoa: kiinteistölakimies Henri Alinen, puh. 020 752 8400.

Koulutuspaikka Tampere ja Lahti

KESTO, LAAJUUS JA RAKENNE

Koulutusohjelma sisältää neljä lähiopetuspäivää, yhden verkkotapaamisen ja itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien välillä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijat saavat kehittämistehtävän, jota tehdään itsenäisesti koulutuksen kuluessa. Koulutusohjelman lopuksi käydään palautekeskustelu tehtävästä.

1.    

Kiinteistökaupan ja asuntokaupan sopimukset, vuokrasopimukset ja eri vastuutahot, 25.9.2019, Tampere
HTT, OTL, VT Esa Kyllästinen, johtaja, Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kiinteistölakimies, VT, LKV Jaana Peltola, Toimitilavälitys RHG Oy

2.    

Kun kaupasta tulee riitaa – rakennusterveysasiantuntija tutkii asunnon virheet, 30.10.2019, Tampere
RTA Raimo Lajunen, Taloterveys Oy
RTA Hannele Rämö, toiminnanjohtaja, Asumisterveysliitto

3.    

Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa, 20.11.2019, Tampere
HTT, OTL, VT Esa Kyllästinen, johtaja, Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

4.    

Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistöriita-asiassa, 22.1.2020, Lahti
Käräjätuomari Risto Hiltunen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus 
Kiinteistölakimies Henri Alinen, Kiinteistölakimies Suomi Oy

5.    

Palautekeskustelu – verkkotapaaminen, 12.2.2020
Kehittämistehtävän purku

KENELLE?

Kiinteistölakimieskoulutus on suunniteltu täydentäväksi koulutukseksi asuntokaupan virheitä työkseen ratkoville juristeille, kiinteistönvälitystehtäviä hoitaville välittäjille sekä kuntotarkastuksia ja kuntotutkimuksia tekeville asiantuntijoille ja rakennusalan ammattilaisille.. Rekrytoimme kurssilta valmistuvia kiinteistölakimiehiä toimistomme sekä perustettavan Kiinteistölakimies ketjun tarpeisiin.

HINTA

Koko koulutusohjelman hinta 2400 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2976 €, sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävien tarkastaminen, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä.

Koulutukseen voi osallistua myös päiväkohtaisesti, mikäli koko koulutusohjelma toteutuu. Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 520 € + alv 124,80 €, yhteensä 644,80 €/pv

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2019.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa: henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

Muut lisätiedot eeva.karttunen@uef.fija timo.hyttinen@uef.fi