Markanvändningsavtal, planläggning och tvångsinlösning | Esbo, Åbo, Helsingfors

De markägare inom ett område som detaljplaneras vilka har avsevärd nytta av detaljplanen är skyldiga att delta i kommunens kostnader för samhällsbyggande i enlighet med 12 a kap. i markanvändnings- och bygglagen.

Man ska sträva efter att komma överens med markägaren om hens deltagande i kostnaderna. I praktiken avtalar man med markägaren om hens skyldighet enligt markanvändningsavtalet att betala en avgift för markanvändningsavtalet som ersättning för den nytta som detaljplanen har, samt att ingå ett föravtal om den kommande detaljplanens park- och gatuområden som hen äger. De slutliga fastighetsköpen med kommunen görs först efter att detaljplanen är färdig.

Ett markanvändningsavtal kan ingås med bindande verkan för parterna först när ett utkast eller förslag till plan har varit offentligt framlagt. Om detaljplanen inte träder i kraft förfaller ett markanvändningsavtal som redan slutits.

Hos Fastighetsjuristen får du hjälp och stöd i ärenden som rör markanvändningsavtal, planläggning och inlösning av mark eller tvångsinlösning i Åbo, Helsingfors, Esbo och huvudstadsregionen.

Tillåtet att förhandla om markanvändningsavtal 

När arbetet med detaljplanen framskrider påbörjar kommunen förhandlingar om markanvändningsavtalet med de markägare som har avsevärd nytta av detaljplanen. Sådan avsevärd nytta kan inte anses vara byggrätt för bostadsbyggande som omfattar mindre än 500 kvadratmeter våningsyta eller utökad byggrätt för det. Kommunen kan slå fast en gräns för ännu större avsevärd nytta. I Esbo utgör till exempel avtalströskeln 250 000 euro enligt de principer som fastställts för Anskaffning och överlåtelse av markområden samt markanvändningsavtal (Ladda ner pdf). 

Om ingen överenskommelse har nåtts med markägaren kan kommunen hos markägaren ta ut en sådan andel av de uppskattade kostnaderna för samhällsbyggandet som betjänar bebyggandet av ett planområde. Kostnaderna kan anpassas enligt den värdestegring på en tomt enligt detaljplanen som har uppstått på grund av byggrätt, utökad byggrätt eller ändrade användningsmöjligheter som i detaljplanen har anvisats för tomten (utvecklingskostnadsersättning). Kommunen kan även kräva tvångsinlösning av din fastighet om en överenskommelse inte nås.

En markägare som har avsevärd nytta av detaljplanen tack vare markanvändningsavtalet förbinder sig att till kommunen betala en avgift som uppgår till 40−60 procent av värdeökningen som detaljplanen för med sig. Avgifterna varierar dock beroende på kommun och genom saklig förhandling kan du uppnå avsevärd nytta jämfört med de markägare som godtar det anbud som erbjuds till dem som sådant eller med mindre ändringar.

Kontakta oss

Överlåt inte din egendom till kommunen till underpris!

Genom ett föravtal för fastighetsköp som ingås i samband med ett markanvändningsavtal anskaffar kommunen till sin ägo den kommande detaljplanens allmänna områden och parker, vanligtvis till priset för råmark. I värsta fall kan det hända att du överlåter din egendom till kommunen för en bråkdel av dess egentliga värde.

Man ingår inte markanvändningsavtal med alla markägare inom detaljplanen. Efter att detaljplanen trätt i kraft, erbjuder din kommun ett betydligt bättre pris för dessa markägare för samma allmänna områden, gator och parker. Det lönar sig att låta en sakkunnig sköta förhandlingarna om priset för dessa allmänna områden,

Om din kommun kontaktar dig i syfte att förhandla om ett markanvändningsavtal eller ge ett anbud på din fastighet, lönar det sig att kontakta Fastighetsjuristen redan under de inledande förhandlingarna. Då kan du få ett så bra avtal och pris som möjligt för de områden som du äger. 

Om du efter förhandlingarna ännu inte godtar köpeanbudet eller markanvändningsavtalet kan du få en skälig ersättning för din fastighet vid en inlösningsförrättning hos Lantmäteriverket. Inlösningskommissionens beslut kan överklagas till jordrätten, om du inte skulle vara nöjd med beslutet. I de flesta fall kan kommunen åläggas att ersätta även dina advokatkostnader.

Oavsett fallet, om du vill få bästa möjliga pris för din fastighet, lönar det sig att kontakta Fastighetsjuristen. Vi hjälper dig i alla ärenden som rör markanvändningsavtal och inlösning av fastighet både vid lantmäteriverken och jordrätten med flera års erfarenhet från otaliga ärenden.

Specialisten på markanvändningsavtal och inlösningsärenden till er tjänst

Till ert förfogande står fastighetsjurist Henri Alinens erfarenhet som fastighetsjurist vid Esbo stad under åren 2010−2016. Alinen har särskilt kunskap om förhandlingar som rör markanvändningsavtal, inlösningsförrättningar, förköpsärenden och planläggning. Han verkar i Esbo, i huvudstadsregionen och Egentliga Finland och har mer än tio års erfarenhet från ett otaligt antal inlösningsförrättningar och av handläggningen av besvär som rör dessa.

När kommunen erbjuder dig ett markanvändningsavtal och ett avtal om överlåtelse av ett område eller lämnar ett anbud på din fastighet, kontakta oss!. Vi förhandlar fram bästa möjliga pris för din fastighet, en del av den eller ett markanvändningsavtal som passar dig bäst. Om vi inte kan komma överens om avtal och ersättningar med kommunen hjälper vår kunskap om inlösningsförrättningar och handläggningen av besvärsärenden i jordrätten dig att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat.   

Oikeanlaisen maankäyttösopimuksen tekemällä voi saada paremman hinnan lunastustoimituksessa.

Fastighetsjuristen hjälper. Kontaktbegäran är kostnadsfri och förpliktar inte till något!

Kontakta oss