Prislista

Vår fakturering är tidsbaserad, dvs. den baserar sig på den tid som används för att sköta ett uppdrag. Vår timtaxa är 287–322 €/h inklusive mervärdesskatt.  Den minsta tidsenhet som debiteras är 15 minuter. Arvodet för ett enskilt uppdrag kan påverkas av svårhetsgrad och hur brådskande uppdraget är.  Typiska åtgärder som debiteras per timme är olika slags förhandlingar samt rättegångar, vars totala tid och omfattning varierar beroende på uppdrag. Nedan finns exempel på vanliga uppdrag. Priserna är vägledande, eftersom uppdraget kan innehålla extra utredningsarbete som kan vara svårt att förutse när uppdraget tas emot.

- Upprättande av reklamation eller svar på reklamation i ärende som rör fel i fastighet (inklusive genomgång av ärendet och dokument) cirka 2−3 timmar (574−861 euro) 

- Köpebrev för fastighet eller upprättande av besittningsdelningsavtal för fastighet inklusive förhandlingar cirka 2−4 timmar (574−1 148 euro)

En första kontakt per telefon är alltid kostnadsfri i vårt företag. Under samtalet kan vi kartlägga behovet för juridisk hjälp och ge en prisuppskattning på kostnaderna.

Rättsskyddsförsäkring

I hemförsäkringar och företagsförsäkringar ingår i regel en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnader för rättshjälp, antingen med självrisk eller utan. Om ni så önskar kan vi kontakta ert försäkringsbolag för att fastställa om er försäkring ersätter kostnader för rättshjälp. Utredningen kan göras i förväg innan det uppstår kostnader för juridisk hjälp. Kom ihåg att en rättsskyddsförsäkring även ersätter kostnader för tvistemålsförhandlingar, även om man uppnår en förlikning.

Om du blev intresserad och vill veta mer om våra tjänster, kontakta oss på tel. 020 752 8400 eller info@kiinteistolakimies.fi

Fastighetsjuristen hjälper. Kontaktbegäran är kostnadsfri och förpliktar inte till något!

Kontakta oss