Asuntokaupan ja kiinteistökaupan virheistä on reklamoitava kohtuuajassa

Kiinteistökaupan virheestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Ostajan on kuitenkin ilmoitettava laatuvirheestä tai sopimusrikkomuksesta myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta luovutettiin. Asuntokaupassa vastaava vanhentumisaika on kaksi vuotta. Viiden vuoden reklamaatioaika ei koske vallintavirhettä tai oikeudellista virhettä, jotka voivat ilmetä pitkänkin ajan kuluttua. 

Asuntokauppalain virhesäännökset soveltuvat silloin, kun tehdään luovutetaan asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet eli tehdään osakekauppa. Kiinteistöä tai omakotitaloa vuokraoikeuksineen luovutettaessa sovelletaan maakaarta.

Virheen reklamaation yhteydessä on esitettävä myös vaatimukset. Mikäli vaatimusten määrä ei ole selvillä, voidaan esimerkiksi ilmoittaa “että hinnanalennuksen tai vahingonkorvauksen määrää täsmennetään, kun niiden määrä on tarkemmin selvitetty”.

Mikäli ostaja reklamoi kaupasta mutta ei esitä minkäänlaisia vaatimuksia, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen kohtuullisen viiden vuoden tai kahden vuoden raklamaatiojana jälkeen. 

Kun virheilmoitus on tehty ja aikaa kuluu vahinkojen jatkoselvittelyssä tms. on muistettava huomauttaa myyjäpuolta säännöllisesti (mielellään vuoden välein) korvausvelvollisuudesta todisteellisesti, vaikka vastaanotetuksi kuitatulla sähköpostilla. Yleisen vanhentumissäännösten mukaan velka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei siitä velallista välillä muistuteta. Kun asia on vireillä käräjäoikeudessa tai kuluttajariitalautakunnassa, asian käsittely katkaisee vanhentumisajan